+

CZUJNIKI TERMOMETRÓW TERMOELEKTRYCZNYCH

Termometry termoelektryczne są to przyrządy reagujące na zmianę  temperatury zmianą siły termoelektrycznej wbudowanego w nie termoelementu. W osłonie ochronnej, oprócz termoelementu znajdują się  ciski zewnętrzne do przyłączenia elektrycznych przyrządów pomiarowych. Mogą zawierać elementy montażowe lub głowicę przyłączeniowe.

Termoelementy

Termoelement są to dwa przewodniki/termoelektrody/ wykonane z różnych materiałów, połączone ze sobą na jednym końcu i tworzące część układu wykorzystującego zjawisko termoelektryczne do pomiaru temperatury(zjawisko Seebecka). Zjawisko ermoelektryczne polega na wytworzeniu siły termoelektrycznej (s.e.m.) na skutek różnicy temperatur między dwoma spoinami: pomiarową (połączone końce termoelementu), na którą oddziaływuje mierzona temperatura i odniesienia (niepołączone, wolne końce termoelektrod), która znajduje się w znanej (najczęściej 0°C) temperaturze.

1. TABELA OZNACZANIA TYPÓW TERMOELEMENTÓW.

Lp. Oznaczenia symbolem Oznaczenie Rodzaj termoelementu Zakres temperatur dla stosowania długotrwałego (°C) Zakres temperatur dla stosowania krótkotrwałego (°C)
1 R PtRh13-Pt Platyna+13% rod -platyna -50... 1300 1300... 1600
2 S PtRh10-Pt Platyna+10% rod -platyna -50... 1300 1300... 1600
3 B PtRh30-PtRh6 Platyna+30% rod -platyna+6%rod 600... 1600 1600... 1800
4 J Fe-CuNi Żelazo-miedź+nikiel (żelazo-konstantan) -40... 700 700... 900
5 T Cu-CuNi Miedź-miedź+nikiel (miedź-konstantan) -40... 400 400... 600
6 E NiCr-CuNi Nikiel+chrom -
miedź+ nikiel (nikielchrom-konstantan)
-40... 700 700... 1000
7 K NiCr-NiAl Nikiel+chrom -
nikiel+aluminium (nikielchrom-nikielaluminium)
-40... 1000 1000... 1300
8 N NiCrSi-NiSi Nikiel+chrom+krzem -
nikiel+krzem (nikkrosil-nisil)
-40... 600 600... 1300


W przypadku gdy temperatura spoin odniesienia tso jest różna od 0°C, siłę termoelektryczną termoelementu w dowolnej temperaturze t oblicza się według wzoru :

Et = E - Eso

w którym:

Et - rzeczywista siła termoelektryczna w temperaturze t (zgodna z PN-EN 60584:1997 dla temp. tso-t)

E - zmierzona siła termoelektryczna w temperaturze t

Eso - siła termoelektryczna spoiny odniesienia w temperaturze tso (wg PN-EN 60584:1997)

Czujniki termoelektryczne są oferowanie z różnymi typami osłon przeznaczonymi dla różnych warunków środowiskowych i temperatury pracy.


2. TABELA WARTOŚCI SEM - DANE SKRÓCONE.

Wartość siły termoelektrycznej SME (mV) między spoinami, dla temperatury odniesienia 0°C wg PN-EN 60584-1:1997

T [°C] Cu-CuNi

T
Fe-CuNi

J
NiCr-NiAl

K
NiCrSi-NiSi

N
PtRh10-Pt

S
PtRh13-Pt

R
PtRh30-PtRh6

B
-200 -5,603
-100 -3,378 -4,633 -3,554 -2,407
-50 -1,819 -2,43 -1,889 -1,269
0 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 0,790 1,019 0,798 0,525 0,113 0,111 -0,003
50 2,036 2,585 2,023 1,340 0,299 0,296 0,002
100 4,277 5,269 4,096 2,774 0,646 0,647 0,033
150 6,704 8,010 6,138 4,302 1,029 1,041 0,092
200 9,286 10,779 8,138 5,913 1,441 1,469 0,178
250 12,013 13,555 10,153 7,597 1,874 1,923 0,291
300 14,860 16,327 12,209 9,341 2,323 2,401 0,431
350 17,819 19,090 14,293 11,136 2,786 2,896 0,596
400 20,869 21,848 16,397 12,974 3,259 3,408 0,787
450 24,610 18,516 14,846 3,742 3,933 1,002
500 27,393 20,644 16,748 4,233 4,471 1,242
550 30,216 22,776 18,672 4,732 5,021 1,505
600 33,102 24,905 20,613 5,239 5,583 1,792
650 36,071 27,025 22,566 5,753 6,157 2,101
700 39,132 29,129 24,527 6,239 6,743 2,431
750 42,281 31,213 26,491 6,806 7,340 2,782
800 45,494 33,275 28,455 7,345 7,950 3,154
850 35,313 30,418 7,893 8,571 3,546
900 37,326 32,371 8,449 9,205 3,957
950 39,314 34,319 9,014 9,850 4,387
1000 41,276 36,256 9,587 10,506 4,834
1050 43,211 38,179 10,168 11,173 5,299
1100 45,119 40,087 10,757 11,850 5,780
1150 46,995 41,976 11,351 12,535 6,276
1200 48,838 43,846 11,951 13,228 6.786
1250 50,644 45,694 12,554 13,926 7,311
1300 52,410 47,513 13,159 14,629 7,848
1350 13,766 15,334 8,397
1400 14,373 16,040 8,956
1450 14,978 16,746 9,524
1500 15,582 17,451 10,099
1550 16,182 18,152 10,679
1600 16,777 18,849 11,263
1650 17,366 19,540 11,848
1700 17,947 0,222 12,433
1750 13,014
1800 13,591


3. TOLERANCJE DLA TERMOELEMENTÓW /WG PN - EN 60584 -2:1997/

Typ

termoelementu
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Zakres

stosowania °C
Tolerancja

°C
Zakres

stosowania °C
Tolerancja

°C
Zakres

stosowania °C
Tolerancja

°C
T

Cu-CuNi
od -40 do +125
od +125 do +350
± 0,5

± 0,004/t/
od -40 do +133
od +133 do +350
±1

± 0,0075/t/
od -67do +40
od -200 do -67
±1

± 0,015/t/
E

NiCr-CuNi
od -40 do +375
od +375 do +800
± 1,5

± 0,004/t/
od -40 do +333
od +333 do +900
±2,5

± 0,0075/t/
od -167 do +40
od -200 do -167
±2,5

± 0,015/t/
J

Fe-CuNi
od -40 do +375
od +375 do +750
± 1,5

± 0,004/t/
od -40 do +333
od +333 do +750
±2,5

± 0,0075/t/
K

NiCr-Ni
od -40 do +375
od +375 do +1000
± 1,5

± 0,004/t/
od -40 do +333
od +333 do +1200
±2,5

± 0,0075/t/
od -167 do +40
od -200 do -167
±2,5

± 0,015/t/
N

NiCrSi-NiSi
od -40 do +375
od +375 do +1000
± 1,5

± 0,004/t/
od -40 do +333
od +333 do +1200
±2,5

± 0,0075/t/
R

PtRh13-Pt
S

PtRh1O-Pt
od 0 do +1100
od +1100 do +1600
± 1

±(1+0,003)(t-1100)
od 0 do +600
od +600 do +1600
±1,5

± 0,0025/t/
B

PtRh30-PtRh6
od +600 do +1700 ± 0,0025/t/
od +600 do +800
od +800 do +1700
±4

± 0,005/t/


4. TERMOELEMENTY PŁASZCZOWE.
Szczególne wymaganie techniczne oraz specjalne zastosowania np. medyczne, doprowadziły do opracowania termoelementów płaszczowych o niewielkich wymiarach, wysokiej rezystancji izolacji i dużej odporności na agresywne środowisko. Jednolity przewód termoelementu płaszczowego składa się z:

  • dwóch przewodów (termoelektrod)
  • warstwy izolacji - silnie sprasowanego proszku mineralnego (przeważnie tlenek magnezu)
  • płaszcza metalowego zapewniającego osłonę mechaniczną i chemiczną spoiny pomiarowej i termoelektrod.

Na jednym końcu termoelektrody są zespawane tworząc spoinę pomiarową (gorący koniec termoelementu). Zaspawany jest również płaszcz termopary od strony spoiny, aby ją odizolować od wpływów zewnętrznych. Drugi koniec termoelementu jest podłączony do przewodu przedłużającego lub kompensacyjnego, bezpośrednio lub poprzez złącze, wtyczka - gniazdo. Dzięki bardzo silnemu sprasowaniu warstwy izolacji i odpowiedniej strukturze metalurgicznej zarówno termoelektrod jak i płaszcza, termoelementy płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być wyginane z minimalnym promieniem krzywizny trzy razy większym od ich średnicy zewnętrznej. Przy zachowaniu pewnych środków ostrożności promień zgięcia może być jeszcze mniejszy. Małe średnice zewnętrzne termoelementów umożliwiają pomiar temperatury w miejscach niedostępnych dla czujników rurkowych.

Ewentualne błędy pomiaru termoelementami płaszczowymi:

1. Błędy niejednorodności.

Niejednorodność termoelementów może być spowodowana przez skład chemiczny lub zmianę w strukturze krystalicznej. Wewnątrz drutów termoelektrod pojawia się niepożądana s. e. m., która zawsze ma negatywny wpływ na dokładność pomiaru, jeśli ermoelement umieszczony jest w obszarze z gradientem temperatury. Błąd zależy wtedy tak od niejednorodności, jak i od gradientu temperatury. Zmiany w strukturze drutów termoelektrod mogą powstać w czasie ich zwijania, składania lub rozciągania. Mają ne charakter odwracalny. Powrót do pierwotnej struktury następuje w wyniku podgrzania termoelementu do temperatury 800°C. W celu wykrycia niejednorodności można przeprowadzić następujący eksperyment:

  • spoina pomiarowa jest utrzymywana w stałej temperaturze i podłączona do miernika, źródło ciepła jest przemieszczane wzdłuż termoelementu - wskazania miernika nie powinny się znacząco zmieniać.

2. Błędy wynikające z niewłaściwego miejsca pomiaru.

Zasadniczo, spoina pomiarowa, która stanowi czujnik termoelementu, powinna być umieszczona w gorącej części obiektu, którego temperaturę mierzymy. Jeśli to nie jest spełnione, temperatura nie jest mierzona poprawnie. Dodatkowo, zakłócenia w polu temperatury mogą mieć ujemny wpływ na pomiar. Przewodność cieplna materiałów konstrukcyjnych takich, jak izolator, druty termoelektrod i płaszcz powoduje, że zachodzi przez nie wymiana ciepła. Jeżeli płaszcz jest w wyższej temperaturze niż spoina pomiarowa, następuje przepływ ciepła w kierunku spoiny. Tą samą drogą ciepło może odpływać od spoiny. Oba przypadki zakłócają pomiar temperatury. Poprawę można osiągnąć poprzez odpowiednią konstrukcję i zamocowanie termoelementu. Należy zapewnić tak dobrą, jak to jest możliwe, wymianę ciepła pomiędzy mierzonym obiektem a spoiną pomiarową.

3. Błędy wynikające z dryftu.

Defekty termoelementów nie wynikają wyłącznie z mechanicznych uszkodzeń czy złamań, ale także stąd, że s. e. m. nie mieści się już w granicach tolerancji. To zjawisko, znane jako dryft, zachodzi bez żadnych zewnętrznych zmian w temperaturze i może stopniowo zmienić siłę termoelektryczną. Jedną z przyczyn dryftu jest zanieczyszczenie drutów termoelektrod zachodzące pod wpływem temperatury.

Przykład: w termoelementach typu K przyczyną dryftu jest fakt, że w wysokich temperaturach chrom w drucie (+) utlenia się łatwiej, niż nikiel. Następuje redukcja chromu i s. e. m. zmniejsza się. Błąd ten pojawia się często, także wtedy, gdy termopara jest używana w atmosferze beztlenowej. Brak tlenu przeszkadza w utlenianiu i uformowaniu się naturalnej osłony. Pojawiający się nalot niszczy druty termoelektrod. Pomiary temperatury termoelementem typu K w atmosferze bogatej w siarkę, powoduje jej oddziaływanie z drutem niklowym i jego kruchość. Inną przyczyną dryftu jest zbyt gwałtowne schłodzenie termoelementu od temperatury przekraczającej 700°C. Starzenie termoelementów jest skutkiem jeszcze innych procesów, nie  mających nic wspólnego z wyżej opisanymi. W tym miejscu zjawiska te nie są szczegółowo opisane, a jedynie wzmiankowane. Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że termoelementy używane w obszarach o wysokich temperaturach winny być czasowo testowane pod kątem utrzymania s. e. m. w granicach tolerancji.

4. Błędy wynikające z niewłaściwego przewodu kompensacyjnego.

Przewód kompensacyjny jest potrzebny w celu przedłużenia termoelementu do urządzenia /stanowiska/ pomiarowego. Jego dołączenie może być przyczyną powstania błędu w pomiarach. Aby tego uniknąć należy pamiętać, że błędy s. e. m. często spowodowane są zamianą polaryzacji kabli przy łączeniu, zastosowaniem niewłaściwego przewodu kompensacyjnego, zbyt wysoką temperaturą otoczenia lub niewłaściwym uziemieniem ekranowania przewodów, jeśli przechodzą one przez pole magnetyczne. Jeśli stwierdza się występowanie błędów pomiarowych, zalecane jest najpierw sprawdzenie przewodu kompensacyjnego.

5. WŁASNOŚCI DYNAMICZNE TERMOELEMENTÓW PŁASZCZOWYCH (BEZ DODATKOWYCH OSŁON) /WG KATALOGÓW FIRMOWYCH

Średnica

płaszcza
t0,5 /s/ t0,9 /s/ Rodzaj

spoiny
P2 W0,4 MW P2 W0,4 MW
1,80 0,06 6,00 0,15 O
0,5 1,80 0,03 6,00 0,10 U
3,00 0,15 10,00 0,50 O
1 3,00 0,06 10,00 0,20 U
8,00 0,21 25,00 0,60 O
1,5 8,00 0,13 25,00 0,40 U
26,00 1,20 1,20 88,00 2,90 2,80 O
3 23,00 0,22 0,45 80,00 0,75 1,20 U
37,00 2,50 120,00 6,00 O
4,5 33,00 0,45 110,00 1,60 U
60,00 4,00 3,00 200,00 9,50 6,00 O
6 55,00 0,55 0,85 185,00 2,60 3,50 U
100,00 7,00 290,00 14,00 O
8 87,00 0,75 250,00 3,90 U


Oznaczenia:
P2 - wyznaczony w przepływającym powietrzu V = 2 m/s

W0,4 - wyznaczony w przepływającej wodzie V = 0,4 m/s

MW - wyzanczony w intensywnie mieszanej wodzie

O - spoina odizolowana

U - spoina uziemiona


6. SPOINY POMIAROWE TERMOELEMENTÓW

SO

Jedna spoina pomiarowa (pojedynczy termoelement), odizolowana od

osłony czujnika (od płaszcza). Długi czas odpowiedzi. Stosowana przy

pomiarach w przewodzącym ośrodku lub gdy wymagane jest odizolowanie

elektryczne układu pomiarowego.


SOA

Wspólna spoina pomiarowa obu termoelementów, odizolowana od osłony

czujnika (od płaszcza). Długi czas odpowiedzi. Stosowana przy pomiarach w

przewodzącym ośrodku lub gdy wymagane jest odizolowanie elektryczne

układu pomiarowego. Również w pomiarach wymagających zachowania

ciągłości pomiaru temperatury procesu (uszkodzenie jednego obwodu

pomiarowego nie przerywa pomiaru).


SOB

Dwie odizolowane od siebie spoiny pomiarowe (podwójny

termoelement), odizolowane od osłony czujnika (od płaszcza). Długi czas

odpowiedzi. Stosowane przy pomiarach w przewodzącym ośrodku lub gdy

wymagane jest odizolowanie elektryczne układu pomiarowego. Również w

pomiarach wymagających przesłania dwu niezależnych sygnałów do różnych

elementów wykonawczych.


SP

Jedna spoina pomiarowa (pojedynczy termoelement), połączona

(uziemiona) z osłoną czujnika (z płaszczem). Dobry czas odpowiedzi.

Spoina pomiarowa odizolowana od chemicznego i mechanicznego wpływu

ośrodka. Stosowana w ośrodkach nieprzewodzących.

SP

Wspólna spoina pomiarowa obydwu termoelementów, połączona

(uziemiona) z osłoną czujnika (z płaszczem). Dobry czas odpowiedzi.

Spoina pomiarowa odizolowana od chemicznego i mechanicznego wpływu

ośrodka. Stosowana w ośrodkach nieprzewodzących. Również w pomiarach

wymagających zachowania ciągłości pomiaru temperatury procesu

(uszkodzenie jednego obwodu pomiarowego nie przerywa pomiaru).

SE

Spoina pomiarowa eksponowana (nieosłonięta), wyprowadzona poza

osłonę czujnika. Najkrótszy czas odpowiedzi. Stosowana w pomiarach

szybkich zmian temperatury. Spoina narażona na urazy mechaniczne i

nieodporna na wpływy atmosfery korozyjnej.

SO2

Spoina pomiarowa odizolowana od osłony czujnika. Osłona czujnika

podwójna. Długi czas odpowiedzi. Stosowana przy pomiarach w

przewodzącym, agresywnym ośrodku.