+

I. LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. zwana dalej Gwarantem zapewnia, że sprzedawane urządzenia są dobrej jakości oraz spełniają parametry określone w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

II. Wady i uszkodzenia urządzeń w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie przez Gwaranta lub upoważnioną przez niego firmę serwisową.

III. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, jednakże nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.

IV. Gwarancją nie są objęte:

1. Czynności do wykonania, których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie urządzenia, konserwacja, sprawdzenie działania, wymiana bezpieczników lub żarówek, dostarczenie właściwego zasilania itp.

2. Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub inne oraz wywołane nimi wady spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania przez Kupującego lub osoby trzecie.

3. Uszkodzenia i wady powstałe w wyniku:

• niewłaściwego i/lub niezgodnego z instrukcją instalacji/montażu

• niewłaściwego i/lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji

• samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Kupującego lub inne nieupoważnione osoby.

4. Elementy wykonane ze szkła, gumy oraz inne, których technologiczna żywotność jest krótsza niż okres gwarancji.

5. Urządzenia, z których zerwane/usunięte zostały plomby i/lub inne zabezpieczenia

6. Uszkodzenia powstałe podczas transportu realizowanego własnymi/zleconymi środkami transportu Kupującego.

V. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Gwaranta o wszelkich wadach i nieprawidłowościach działania urządzenia ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Jeżeli z zawartej z Kupującym umowy nie wynika inaczej warunkiem realizacji uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie przez Kupującego uszkodzonego urządzenia wraz z kopią dowodu zakupu i dokładnym opisem uszkodzenia. Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim dane Kupującego, dane osoby prowadzącej sprawę ( nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail ) oraz adres, na który urządzenie powinno zostać odesłane.

VI. Gwarant zobowiązany jest do naprawy gwarancyjnej wadliwie działającego elementu urządzenia; gwarancja na naprawiony element biegnie na nowo, licząc od dnia naprawy.

VII. Jeżeli po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych nadal występują wady uniemożliwiające jego eksploatację, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego elementu urządzenia na nowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie zachowując wymagania odnośnie zgłoszenia przedstawione w punkcie V niniejszych warunków. Jeżeli do takiej wymiany dojdzie, gwarancja na wymieniony element biegnie na nowo licząc od dnia dostarczenia wolnego od wad.

VIII. Prace oraz wymiany urządzeń/części urządzeń wykonane w wyniku nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych Kupującego, będą wykonane na jego koszt i nie spowodują przedłużenia czasu gwarancji.

IX. W wypadku bezzasadnej reklamacji Zamawiający będzie obciążony zryczałtowaną kwotą wewnętrznego badania kwestionowanego towaru w wysokości 100 zł plus podatek VAT oraz poniesie koszty zwrotnej wysyłki towaru do siedziby (zakładu) Zamawiającego. W sytuacji, jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych np. wzorcowania urządzenia lub czujnika w laboratorium Limatherm Sensor lub w niezależnym laboratorium zewnętrznym w kraju lub za granicą, w razie stwierdzenia bezzasadności reklamacji, Zamawiający będzie zobowiązany pokryć faktycznie poniesione koszty takich badań. Jednakże przed zleceniem badania Zamawiający otrzyma od Limatherm Sensor informację o przewidywanej wysokości kosztów badania laboratoryjnego celem ich akceptacji. W wypadku braku takiej akceptacji specjalistyczne badanie zostanie zaniechane.

WARUNKI GWARANCJI